Riktlinjer för nybörjare i Östhammars Pistolklubb

Prova på skytte

Tiden för att prova på att skjuta utan att vara medlem är 1 månad. Därefter skall ansökan om medlemskap inges, och medlemsavgiften snarast betalas in.

Ansökan om medlemskap

Ansökningsblankett för medlemskap finns i pärmen på skjutbanan, och lämnas ifylld till någon i styrelsen (fråga skjutledaren om hjälp). Blanketten kan även skrivas ut från hemsidan (www.opk.se). För att föreningens försäkring ska gälla så är det viktigt att redan från första året som medlem betala medlemsavgiften.

Avgifter

Kostnaderna för att vara aktiv medlem i föreningen är: Materialavgift (200 Kr), medlemsavgift (150 Kr) samt en årlig avgift om 75 Kr efter att man blivit registrerad som aktiv skytt (dessa 75 Kr tas ut en gång per år och hushåll om fler skyttar finns i hushållet, i denna avgift ingår en prenumeration på tidningen Nationellt Pistolskytte). Normalt blir avgiften alltså 425 Kr per kalenderår. Är man med som passiv medlem (skjuter ej) så betalar man endast medlemsavgiften. Avgifterna sätts årligen in på föreningens Plusgiro 39591-3.

Pistolskyttekortet (Grönt kort) & Tävlingslicens

För att få vara med och skjuta tävlingar på andra banor i det Nationella skyttet, så måste man genomgå en utbildning och få ett så kallat Grönt kort.

För att få vara med i tävlingar arrangerade av Svenska Sportskytteförbundet krävs att man löser Svenska Sportskytteförbundets s.k. tävlingslicens. Denna licens gäller ett år och är kostnadsbelagd.

Ålder för att skjuta med krutvapen

Man får skjuta med krutvapen från och med det år man fyller 15 år.

Eget enhandsvapen

Grunden för innehav av eget vapen är att du har behov av vapnet.

Du måste vara aktiv på skjutbanan och visa att du följer föreningens regler och stadgar samt ha ett sunt intresse för skyttesporten. Du måste vara känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Vidare krävs att du klarat fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets Pistolmärke i guld samt varit medlem i minst sex (6) månader. Detta är grundkraven för ett vapen i kaliber .22 lr.

Varje licensansökan resulterar i en korrespondens mellan ÖPK och Polisen. Styrelsen/Polisen kommer i varje enskilt fall undersöka att ovan nämnda krav är uppfyllda samt undersöka behovet av sökt vapen. För grövre kalibrar ställs höga krav på personlig lämplighet och aktivitet samt en längre tids medlemskap.


Utdrag ur ÖPK’s stadgar

Föreningens medlemmar

10 §          Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag av medlems­ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §          Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §          Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som best omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger får föreningen i stället meddela med­lemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

§               Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

§               Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

§               Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

§               Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av före­ningen,

§               Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.