Östhammars Pistolklubbs stadgar  

Antagna av ÖPK vid Årsmöte 2005-03-22

Godkända av Uppsala läns pistolskyttekrets

(Normalstadgar för idrottsförening – Sveriges Riksidrottsförbund – Antagna av Riksidrotts­styrelsen 1992-10-15)

ÖPK’s tillägg till RF-Normalstadgar. (inarbetat i följande paragrafer)

§ 1             Att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt beslut och anvisningar som meddelas av Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Sportskytteförbundet.

§ 3             Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistolskytte, av myndighet utfärdade föreskrifter samt av Svenska Pistolskytteförbundet eller Svenska Sportskytteförbundet meddelade beslut och anvisningar

§ 5             Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10            Medlem som genom utomordentliga insatser verkat för föreningen, må utnämnas till Hedersmedlem, ”Ständig medlem”. Styrelsen utarbetar förslag, årsmötet be­slutar.

Medlemskap kan vinnas av svensk eller norsk medborgare eller medborgare i annat EU-land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.

Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.

§12            I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

§13            Årsavgift betalas senast 30 april, ny medlem senast en månad efter antagning. Övriga beslutade avgifter senast en månad efter avisering. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§26            Stadgeklausuler för dubbelansluten förening.

                  samt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och av detta förbund givna anvisningar.

                  Denna §26 får ej ändras utan medgivande av Svenska Pistolskytteförbundet.

                  Det åligger styrelsen särskilt att:

                  Till polismyndighet avge yttrande över medlem som sökt vapenlicens, i enlighet med föreningens fastställda regler.


 

RF:S Normalstadgar för idrottsförening

STADGAR

För den ideella föreningen Östhammars Pistolklubb med hemort i Östhammars kommun. Bildad den 1983-03-29

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2005 (om ändringar – ange vilka paragrafer)

§1, 3, 10, 12, 13  Endast redaktionella ändringar förutom borttag av koppling mot landets försvar §1 och borttag av begreppet specialansluten medlem §10.

”Idrottens mål och inriktning

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde”.

                           (Beslut av riksidrottsmötet 1977)


Innehållsförteckning

Allmänna bestämmelser...................................................................................................... 4

1 §    Ändamål.............................................................................................................................. 4

2 §    Sammansättning................................................................................................................... 4

3 §    Tillhörighet mm.................................................................................................................... 4

4 §    Beslutande organ................................................................................................................. 4

5 §    Firmatecknare..................................................................................................................... 4

6 §    Verksamhets- och räkenskapsår.......................................................................................... 5

7 §    Stadgetolkning mm.............................................................................................................. 5

8 §    Stadgeändring...................................................................................................................... 5

9 §    Upplösning av föreningen..................................................................................................... 5

Föreningens medlemmar.................................................................................................... 6

10 §  Medlemskap....................................................................................................................... 6

11 §  Utträde................................................................................................................................ 6

12 §  Uteslutning mm.................................................................................................................... 7

13 §  Medlems rättigheter och skyldigheter.................................................................................... 7

14 §  Deltagande i den idrottsliga verksamheten............................................................................. 7

Årsmöte och extra årsmöte................................................................................................. 8

15 §  Tidpunkt, kallelse................................................................................................................. 8

16 §  Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet...................................................................... 8

17 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.............................................................. 8

18 §  Beslutsmässighet.................................................................................................................. 8

19 §  Beslut om omröstning........................................................................................................... 8

20 §  Valbarhet............................................................................................................................ 9

21 §  Ärenden vid årsmötet........................................................................................................... 9

22 §  Extra årsmöte.................................................................................................................... 10

Valberedningen................................................................................................................... 10

23 §  Sammanställning, åligganden............................................................................................... 10

Revisorer............................................................................................................................... 11

24 §  Revision............................................................................................................................ 11

Styrelsen................................................................................................................................ 11

25 §  Sammansättning................................................................................................................. 11

26 §  Styrelsens åligganden......................................................................................................... 11

27 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.......................................................................... 13

28 §  Överlåtelse av beslutanderätten.......................................................................................... 13

 


Allmänna bestämmelser

1 §            Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Nationellt- och Sportskytte med enhandsvapen.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt ovan, samt med särskild målsättning att:

Främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt beslut och anvisningar som meddelas av Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Sportskytteförbundet.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §            Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §            Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF) Svenska Pistolskytteförbundet Svenska Sportskytteförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistolskytte, av myndighet utfärdade föreskrifter samt av Svenska Pistolskytteförbundet eller Svenska Sportskytteförbundet meddelade beslut och anvisningar

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller veder­börande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §            Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §       Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseleda­möter gemensamt eller av särskild utsedd person.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

6 §            Verksamhets- och räkenskapsår

Förenings verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

7 §            Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förut­sedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 §            Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §            Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkan avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.


Föreningens medlemmar

10 §          Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlemskap kan vinnas av svensk eller norsk medborgare eller medborgare i annat EU-land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.

Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag av medlems­ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlem som genom utomordentliga insatser verkat för föreningen, må utnämnas till Hedersmedlem, ”Ständig medlem”. Styrelsen utarbetar förslag, årsmötet beslutar.

11 §          Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 §          Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger får föreningen i stället meddela med­lemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

13 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

§               Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

§               Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

§               Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

§               Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

§               Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.

Årsavgift betalas senast 30 april, ny medlem senast en månad efter antagning. Övriga beslutade avgifter senast en månad efter avisering.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

14 §          Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är veder­tagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävlingar eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Årsmöte och extra årsmöte

15 §          Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller dylikt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller samman­slagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för före­ningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §          Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §          Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter …… har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

18 §          Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §          Beslut om omröstning

Beslut som fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte rösteberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §          Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas som ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 §          Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1.            Fastställande av röstlängd för mötet.

2.            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.            Fastställande av föredragningslista.

4.            Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.            Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.            a)   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste                             verksamhetsåret

7.            Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.            Fastställande av medlemsavgifter.

10.        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.        Val av:
a)   föreningens ordförande för en tid av (ett) 1 år
b)   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (två) 2 år
c)   2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (två) 2 år
d)   2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val för inte styrelsens                            ledamöter delta.
e)   2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till                            ordförande.
f)    beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt                                  att representera med ombud).

12.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.        Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


22 §          Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skrift­ligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller dylikt.

Underlåter styrelsen att utförda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedningen

23 §          Sammanställning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 2 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 0 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


Revisorer

24 §          Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse­protokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före års­mötet.

Styrelsen

25 §          Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 §          Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar samt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och av detta förbund givna anvisningar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

§         Tillse att föreningens bindande regler och gällande lagar och iakttas.

§         Verkställa av årsmötet fattade beslut

§         Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

§         Ansvara för och förvalta föreningens medel.

§         Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24§

§         Förbereda årsmöte.

§         Till polismyndighet avge yttrande över medlem som sökt vapenlicens, i enlighet med föreningens fastställda regler.


Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhand­lingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träna in i ordföran­dens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

§         förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

§         föra protokoll över styrelsens sammanträden,

§         se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

§         se till att fattade beslut har verkställts,

§         om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

§         årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

§         Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

§         Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl.

§         Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

§         Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

§         Utarbeta underlag för budet och budgetuppföljning,

§         Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

§         I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

§         Föra medlemsförteckning,

§         Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningens förvärvade priser införs,

§         Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

Denna §26 för ej ändras utan medgivande av Svenska Pistolskytteförbundet.


27 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §          Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslutet med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.